RSS

Archives de Catégorie: Nouvelles Publications

European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling

European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling

Publicités
 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 21, 2018 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , ,

The Wiley International Handbook of Educational Foundations

The Wiley International Handbook of Educational Foundations

 

Alan S. Canestrari (Editor), Bruce A. Marlowe (Editor)

 

Part I Challenging the Foundations Narrative 1

1 A Story of Hegemony: The Globalization of Western Education 3
Alan S. Canestrari and Margaret M. Foster

2 Community Development: Learning from Popular Education in Latin America 21
Liam Kane

3 Educational Reform in India and Pakistan: Successes and Missed Opportunities 31
Ali Hamza and Divyanshi Wadhwa

4 Rethinking African Educational Development 47
Elsa Wiehe

Part II Challenging Notions of Normalcy and Dominion 65

5 Implicit Bias and the Bias Awareness Gap: The Global Implications of Equity‐Driven Education 67
Gloria Graves Holmes

6 Linguistic Hegemony and “Official Languages” 89
Timothy Reagan

7 National Education in France: From Ideological Rigidity to Identity Flexibility 107
Samim Akgönül

8 The Move Towards Inclusive Education in Ethiopia 123
Alemayehu Tekelemariam Haye

Part III Challenging the Profession 141

9 Teacher Education in an Audit Culture 143
Alexander Bean and Rachel Rush‐Marlowe

10 Teacher Education and Inclusionary Practices: Sharing Delhi University Experiences 157
Jyoti Raina

11 Teachers’ Work and Teachers’ Unions in the Global Education Reform Movement (GERM) 175
Lois Weiner and Mary Compton

12 Understanding Japan’s Sensei: The Status of Teachers in Japan 189
Ryan Monahan

Part IV Challenging the Curriculum 205

13 Education and the Arts: Educating Every Child in the Spirit of Inquiry and Joy 207
Mariale M. Hardiman

14 Constructivist Foundations, Learning Standards, and Adolescents: The Chaotic World of American Secondary Education 229
Marilyn Monks Page and Samantha Painter

15 Teaching and Learning with Technology 245
Matthew T. Marino, Maya Israel, Eleazar Vasquez III, Karin M. Fisher, and Ben Gallegos

16 Advancing Pharmaceutical Health: Education towards Better Global Health 261
Iman A. Basheti and Bandana Saini

Part V Challenging the Idea of Schooling 283

17 Less Stress and More Well‐Rounded Development : Recent Education Reforms in China and Why They Don’t Work 285
Gaoming Zhang

18 “For a Future Tomorrow”: The Figured Worlds of Schoolgirls in Kono, Sierra Leone 301
Jordene Hale

19 When More Is Not Necessarily Better: Insights into Romanian Higher Education 321
Teodora A. Șerban‐Oprescu and George L. Șerban‐Oprescu

20 Historical Features of Early Childhood Education: Maria Montessori and Loris Malaguzzi 335
Nicola S. Barbieri

Part VI Challenging Injustice, Inequity, and Enmity 351

21 Legal Education in Authoritarian Syria: Reflections on Studying and Teaching in the Damascus Law Faculty 353
Abdulhay Sayed

22 Developing Conscientious Institutions of Higher Education in Southeast Asia: A Framework for Action 369
Teay Shawyun

23 Can Academics Across the Divide Teach Together?: The Israeli/Palestinian Experiment 399
Manuel Hassassian and Edward (“Edy”) Kaufman

24 Eugenic Ideology and the Institutionalization of the “Technofix” on the Underclass 415
Ann G. Winfield

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 2, 2018 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , ,

Baskın Oran’dan bir yeni kitap: ”Etnik ve Dinsel Azınlıklar – tarih, teori, hukuk, Türkiye”

Baskın Oran’dan bir yeni kitap:

”Etnik ve Dinsel Azınlıklar – tarih, teori, hukuk, Türkiye”

Capture d_écran 2018-03-22 à 15.07.38

 

1969’dan beri milliyetçilikle, 1974’ten beri de azınlıklar konusuyla uğraşan Profesör Baskın Oran bu geniş çalışmasında azınlıklar konusunu A’dan Z’ye sergiliyor. Bunu yaparken de, kullandığı bütün kavramları, aynen Türk Dış Politikası ciltlerinde olduğu gibi kutular içinde açıklıyor.

Kitabın planı şöyle:

Giriş’te meselenin tarihsel geçmişi anlatılıyor. Ortaçağ’da (800-1453) Kilise/Papalık’ın egemen olduğu ve toprak mülkiyetine dayanan feodal ortamda din her şeye hakim. Faiz yasak, para kazanmak tu kaka, ilkel tarım yeter de artar, önemli olan Kilise’ye ve onun uzantısı olan feodal beylere çalışmak ve itaat.

Zaman geliyor, ticaretin canlanmasına dayanan yeni ekonomik düzende Kilise ve feodal beyler düşüyor, kentlerde burjuvazi yükseliyor. Onunla birlikte de, üstyapı da değişiyor: Çok farklı bir din yorumu olan ve para kazanmayı kutsayan Protestanlık ortaya çıkıyor. Bugüne kadar gelen azınlıklar çizgisinin ilk örneği, işte bu dinsel azınlık. 1815’ten sonra, sadece dinsel açıdan farklı olan bir azınlığa değil, aynı zamanda, medeni-siyasal haklara sahip olan/olmak isteyen, yani belli bir yurttaşlık bilinci sahibi olan azınlığa, ulusal azınlık’a dönüşecek.

Avrupa devletleri önce kendi içlerindeki Katolik veya Protestan azınlığı ezmeye çalışıyorlar, sonra bunu başaramayınca onlara haklar vermek zorunda kalıyorlar. Günümüze kadar devam eden azınlık koruma belgeleri böylece oluşuyor ve uzlaşma sayesinde birbirini yemekten kurtulan Avrupa ülkeleri her bahar gelen Osmanlı akınlarını sona erdiriyorlar.

Erdirdikleri gibi, Osmanlı’daki Millet Sistemi’nde ikinci sınıf tabaa olarak aşağılanan Hıristiyanları korumaya, bu sayede Osmanlı’ya müdahale etmeye başlıyorlar. Osmanlı’nın merkantilizmi yani denizleraşırı ticaret kapitalizmini ıskaladığı için vermek zorunda kaldığı kapitülasyonlar da bu müdahaleyi kolaylaştırıyor.

Bu Giriş’te, günümüze kadar kesintisiz uzayıp durmadan gelişen Avrupa azınlık koruma tarihinin yanı sıra, günümüze kadar uzayıp hiç gelişmeyen bir konuya daha temas ediliyor: İslam’ın ilk dönemlerinde Hz. Muhammet tarafından oluşturulan 623 tarihli “Medine Vesikası”.

***

Birinci Bölüm’de bu azınlık koruma sisteminin önce Milletler Cemiyeti (1920-1946), sonra Birleşmiş Milletler (1945) aracılığıyla evrensel hale getirilmesi anlatılıyor. Bu süreçte, zaman içinde Avrupa Konseyi ve AGİT de önemli rol oynamaya başlayarak dünyadaki azınlıkları koruma belgeleri çıkarıyorlar. Soğuk Savaş’ın ardından,1991’den sonra da, devletlerin “bende azınlık yoktur” demesi anlamsız hale geliyor.

Bu bölümde bütün bu uluslararası kurumların çıkardıkları belgeler madde madde inceleniyor çünkü Beşinci Bölüm’den itibaren bunların Türkiye’de uygulanıp uygulanmadığına bakılacak.

***

İkinci Bölüm’de işin tarih kısmı bitiyor, teori kısmına giriliyor. Azınlıklar konusunu anlamak için gerekli temel kavramlar veriliyor. Azınlığın sosyolojik ve hukuksal tanımı nedir, azınlıklar nasıl oluşur, sınıf bilinci kadar önemli olan azınlık bilinci nereye oturur, alt kimlik-üst kimlik meselesi nedir, aralarındaki ilişki nasıl gelişir…

Bu bölüm esas olarak kimlik meselesi üzerine kurulu.

***

Üçüncü Bölüm’de azınlık hakları konusundaki temel kavramlar ve tartışmalar veriliyor. İnsan hakları nedir, azınlık hakları nedir. Pozitif haklar vermek eşitliği bozar mı. Devletin ve çoğunluğun endişeleri nasıl önlenir. Bireysel hakları ile grup hakları çatışabilir mi. Azınlıklara ne tür haklar tanınır…

***

Dördüncü Bölüm, üçüncünün tamamlayıcısı. Sözü edilen azınlık haklarını devlet uyguluyor mu, nasıl uyguluyor, hangi biçimlerde ihlal ediyor. Asimilasyon ile entegrasyonun ilişkisi nedir, nereye varır. Etno-dinsel temizlik hangi biçimlerde yapılır. Self determinasyon ne demektir, yalnızca ayrılma anlamına mı gelir, bu hak kime tanınır. Azınlıklara self determinasyon hakkı tanınır mı, tanınırsa bunun koşulları nelerdir.

Azınlıklar etnik ve dinsel simgeler kullandıkları zaman ne olur, bu konu dünyada nasıl düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak; laiklik nedir, sekülerlik nedir. Yukarıdan Devrim yapılıp da feodal düzene zorla evrim geçirtildiği zaman bunun kuralları nedir, sonuçları nedir…

***

Beşinci Bölüm, Türkiye’de azınlık haklarına sahip olanları 2 kategoride anlatıyor: 1) Lozan’daki “resmî” azınlıklar, ve 2) Uluslararası standartlara göre hak sahibi olanlar.

Lozan’daki azınlıklar da 2’ye ayrılıyor: a) Azınlıkları “TC yurttaşı Gayrimüslimler” olarak tanımlayan Lozan’a rağmen devletin tek hak sahibi olarak gördüğü Ermeniler, Museviler ve Rumlar; b) Devletin Lozan’a rağmen tamamen görmezden geldiği Gayrimüslimler. Ör. Antakyalı Rum Ortodokslar, Ezidiler, Protestanlar, vb.

Bu bölümde, özellikle ilk üç azınlık ve Süryaniler konusunda çok ayrıntılı bilgiler var: Nüfusları, ibadet yerleri, mezarlıkları, vakıfları, okulları, dernekleri, yayın faaliyetleri, vb.

İkinci kategoriye gelince:

Lozan’a göre azınlık sayılmayan, ama azınlıkları “soy, dil, din bakımından farklı olma”yla tanımlayan uluslararası standartlara göre hak sahibi olanlar arasında devlete “problem çıkartmayan” Araplar, Balkan-Kafkas kökenliler, Romanlar bulunduğu gibi, “problem çıkartan” Aleviler ve Kürtler de var.

Bu bölümde Alevilerin ulusal ve ulusüstü mahkemelerden aldıkları kararlar sergileniyor, Aleviler ile Kürtlerin niye asimile olmadıkları araştırılıyor, her ikisinin de azınlık hakları talep etmelerine rağmen niye azınlık olmayı reddettikleri tartışılıyor.

***

 Altıncı Bölüm, Lozan’ın “Azınlıkların Korunması” kesiminin incelenmesine ayrılmış.

Beşinci Bölümde sözü edilen Gayrimüslim haklarının nasıl eksik uygulandığının yanı sıra, Lozan’ın aslında Gayrimüslim olmayanlara da haklar getirdiği burada anlatılıyor. Ör. Md. 39/4 “herhangi bir TC yurttaşına” her türlü ilişkilerinde (ticaret, basın, yayın, açık toplantı, vb.) istediği dili kullanma olanağı getirmekte. Md. 39/5 ise “Türkçeden başka bir dil konuşan TC yurttaşları”nın mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanmalarını mümkün kılıyor.

Lozan, daha da ilginci, yurttaş olmayan ve farklılık arzeden gruplara bile haklar tanımakta. Ör. Md. 38’de, “Türkiye’de oturan herkes”in, inancının gereklerini açıkça yerine getirme hakkı bulunduğu söyleniyor.

Oysa gerçek hayatta örneğin Alevilerin cemevleri tanınmıyor, örneğin Kürtlerin kendi dillerini her yerde kullanmaları ve mahkemelerde savunmalarını Kürtçe yapmaları yasaklanıyor.

Bölüm, “Türkiye’nin tapusu” diye anılan Lozan konusunda ülkedeki büyük cehaleti yansıtan şehir efsaneleriyle sona eriyor.

***

Yedinci Bölüm’de Türkiye’deki azınlık mevzuatı, uygulaması ve içtihadı inceleniyor.

Mevzuat deyince, anayasa ve yasalarda geçen “Milletin bölünmez bütünlüğü” bağlamında yurttaşın ve Türk’ün tanımı meselesi ortaya çıkıyor. Devletin ve kendini devletle özdeş sayan kişilerin “Türkiyeli” terimine alerjileri tartışılırken, bu terimin Kurtuluş Savaşı sırasında kullanıldığı fakat sonra terk edildiği anlatılıyor.

Bu bölümde resmî ideolojinin Türk’ü soy ve dinle tanımlaması incelenirken; Dördüncü Bölümde sözü edilen etno-dinsel temizliklerin, bu soy ve din ölçütleri kullanılarak nasıl uygulandığı 1910-20’lerden itibaren sergileniyor. Bu bağlamda; Türkçeden başka dil kullanma yasakları, memuriyete girmede ve bazı mesleklerde uygulanan “Türk olma” şartı, azınlığa devlet izni ve yardımıyla saldırı anlamına gelen pogromlar, Varlık Vergisi gibi ayrımcı baskılar ayrıntılı biçimde söz konusu ediliyor.

Bölüm, Türk yargısının bu konulardaki tutumuyla sona eriyor: AYM’nin Kürt partisi kapatma kararları ve Yargıtay’ın Gayrimüslimlere vakıflar konusunda yapılan baskıları onaması anlatılıyor.

***

Sekizinci Bölüm konuyu 2018’e getiriyor.

Önce, Türkiye’nin AB’ye girebilmek için 2001-2004 arası çıkardığı Uyum Paketleri insan ve azınlık haklarına ilişkin bütün maddeleriyle veriliyor.

Ardından, bu reformların 2016 OHAL’e kadarki uygulanmaları iki bölüm halinde sunuluyor: Hem Gayrimüslimlere ilişkin uygulamalar, hem de Kürtlere ilişkin olanlar. 2004-2005’e kadar olan süreç, Ecevit ve Erdoğan hükümetlerinin, Kürtlere karşı şartlanmış olan bürokrasiye karşı verdikleri demokrasi mücadelesi biçiminde ortaya çıkmakta.

Bundan sonrası, Erdoğan yönetiminin bu Uyum Paketleri’ni sıfırlayan antidemokratik uygulamalarından ibaret. Önce OHAL KHK’lerinin ana hatları yani anayasa ve hukuk dışı nitelikleri ve AYM’nin bu duruma katkıları anlatılıyor. Arkasından, OHAL düzeninin bireyler ve her türlü kurum (vakıflar, üniversiteler, medya, dernekler, şirketler, sendikalar, vb.) üzerindeki tahribatı özellikle Kürtlere ilişkin olarak ayrıntılı biçimde veriliyor.

***

Dokuzuncu Bölüm, kitabın bu noktasına kadar anlatılmış olanları nasıl bir zihniyetin yaratmış olabileceğini, bu zihniyetin temel kalıplarını ve kaynaklarını sorguluyor.

Türkiye’de ulusalcıların ve sonra da İslamcıların azınlıklara ilişkin ideolojisi anlatıldıktan sonra, bu zihniyetlerin sonucu olarak ortaya çıkan nefret söylemi/suçu ve ayrımcılığın ayrıntılı bir öyküsüne geçiliyor: Türkiye’nin bu konulardaki uluslararası yükümlülüklerine rağmen Türk hukukunda nefret ve ayrımcılık konusunun nasıl ele alındığı, nihayet, Türk yargısındaki nefret ve ayrımcılık olayları ve davaları.

***

Sonuç bölümünde, Türkiye’de gerek Lozan’a gerekse uluslararası standartlara göre azınlık gruplarına karşı geliştirilmiş temel yaklaşımın, “Azınlıklar devletin ve milletin birlik-beraberliğini bozar” biçiminde ortaya çıktığı tespit ediliyor.

Türkiye’de ister ulusalcı isterse İslamcı olsun, bütün kitap boyunca “ulusun tek kimlikli olduğunu iddia eden ve bunun dışındaki tüm alt-kimlikleri yasaklayan devlet türü” olarak tanımlanan ulus-devlet’in demokratik devlet’e dönüşmek zorunda olduğu belirtilerek konu sonlandırılıyor.

——————————— ————————————-

Etnik ve Dinsel Azınlıklar Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye 

ISBN : 9789750407871

Sayfa Sayısı / Ebatı : 19 x 24,5 cm

Kağıt / Baskı : 70 gr. Holmen Kitap Kağıdı, 2 Renk baskı

Fiyatı: 47,50 TL

İlgili Kişi: Melinda SAKA / melinda@literatur.com.tr

 
Poster un commentaire

Publié par le mars 22, 2018 dans News, Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , ,

Yearbook of Muslims in Europe, Volume 9

Yearbook of Muslims in Europe, Volume 9

Capture d_écran 2017-12-08 à 10.51.55

 

Table of contents

Contents
Preface
The Editors
List of Technical Terms

Islamophobia, Muslimophobia: From Words to Acts
Samim Akgönül

Country Surveys

Albania
Olsi Jazexhi

Armenia
Sevak Karamyan and Gevorg Avetikyan

Austria
Kerem Öktem and Güler Alkan

Azerbaijan
Altay Goyushov

Belarus
Daša Słabčanka

Belgium
Jean-François Husson

Bosnia and Herzegovina
Muhamed Jusić

Bulgaria
Aziz Nazmi Shakir

Croatia
Dino Mujadžević

Cyprus
Ali Dayıoğlu and Mete Hatay

Czech Republic
Štěpán Macháček

Denmark
Brian Arly Jacobsen

Estonia
Ringo Ringvee

Finland
Teemu Pauha

France
Anne-Laure Zwilling

Georgia
Thomas Liles and Bayram Balci

Germany
Mathias Rohe

Greece
Konstantinos Tsitselikis and Alexandros Sakellariou

Hungary
Esztella Csiszar

Ireland
James Carr

Italy
Maria Bombardieri

Kosovo
Jeton Mehmeti

Latvia
Simona Gurbo

Lithuania
Egdūnas Račius

Luxembourg
Elsa Pirenne

Macedonia
Muhamed Ali

Moldova
Aurelia Felea

Montenegro
Sabina Pačariz

The Netherlands
Martijn de Koning

Norway
Sindre Bangstad and Olav Elgvin

Poland
Agata S. Nalborczyk

Portugal
José Mapril, Pedro Soares and Laura Almodovar

Romania
Irina Vainovski-Mihai

Russia
Elmira Akhmetova

Serbia
Ivan Ejub Kostić

Slovakia
Michal Cenker

Slovenia
Christian Moe

Spain
Jordi Moreras

Sweden
Göran Larsson and Simon Sorgenfrei

Switzerland
Mallory Schneuwly Purdie and Andreas Tunger-Zanetti

Turkey
Ahmet Erdi Öztürk

Ukraine
Mykhaylo Yakubovych

United Kingdom
Alison Scott-Baumann

 
Poster un commentaire

Publié par le décembre 8, 2017 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , ,

“TOPLUMUN BİR KESİMİ NASIL OLUR DA BİR BAŞKA KESİMİ DÜŞMAN OLARAK ALGILAR?

Capture d_écran 2017-09-08 à 10.29.20

Korucu Kalumenos

 
Poster un commentaire

Publié par le septembre 8, 2017 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , ,

RAMSES 2018

RAMSES 2018

  La guerre de l’information aura-t-elle lieu ?

 Ramses-2018

 

 

Pour sa 35e édition, trois questions majeures au coeur du RAMSES 2018. Le désordre visible du monde prélude-t-il à une dangereuse décomposition, ou à une réorganisation qui articulerait jeu des puissances et interdépendance ? Que pèse réellement, que pèsera demain la Russie, symbole du come back de la puissance sur la scène conflictuelle ? Enfin : l’information n’est-elle pas le nouveau référentiel des relations internationales, définissant une nouvelle scène, de nouveaux enjeux, de nouveaux moyens d’affrontement ?

 

PARTIE 3 : LE MONDE EN QUESTIONS

États-Unis
Les États-Unis de Trump au Moyen-Orient, par Maya KANDEL
La politique commerciale de Donald Trump, par Jean-Baptiste VELUT

Moyen-Orient/Maghreb
Turquie : la contagion syrienne, par Dorothée SCHMID
Jusqu’où ira la résilience libanaise ?, par Myriam CATUSSE
Les fragilités du Kurdistan irakien, par Adel BAKAWAN
Les métastases du conflit yéménite, par Louise COLLADANT
La Turquie « après coup », par Samim AKGÖNÜL
Objectif Afrique pour le Maroc, par Akram BELKAÏD
Les ressources de gaz naturel en Méditerranée orientale, par Marie-Claire AOUN

 
Poster un commentaire

Publié par le septembre 6, 2017 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , ,

Authoritarian Politics in Turkey: Elections, Resistance and the AKP

Authoritarian Politics in Turkey: Elections, Resistance and the AKP

Edited by

Bahar Baser, Ahmet Erdi Ozturk

 

 

Despite being democratically elected, Turkey’s ruling AKP party moved towards increasingly authoritarian measures in the years that followed. After the coup attempt in July 2016, the AKP government declared a state of emergency which President Erdogan saw as an opportunity to purge the public sector of pro-Gülenist individuals and criminalise opposition groups including Kurdish groups, Alevites, leftists and liberals.The country experienced political turmoil and rapid transformation, and debates around constitutional amendments began that would change the regime to a “Turkish style” presidential system. This book identifies the process of democratic reversal in Turkey. In particular, contributors explore the various ways that a democratically elected political party used elections to implement authoritarian measures. They scrutinise the very concepts of democracy, elections and autocracy to expose their flaws which can be manipulated to advantage.The book includes chapters discussing the roots of authoritarianism in Turkey; the political economy of elections; the relationship between the political Islamic groups and the government;Turkish foreign policy; non-Muslim communities’ attitudes towards the AKP; and Kurdish citizens’ voting patterns. As well as following Turkey’s political trajectory, this book contextualisesTurkey in the wider literature on electoral and competitive authoritarianisms and explores the country’s future options.

 
Poster un commentaire

Publié par le août 2, 2017 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :