RSS

Türkçe-Osmanlıca tartışması üzerine bir kaç cümle !

26 Déc

Türkçe-Osmanlıca tartışması üzerine bir kaç cümle !

Samim Akgönül

Capture d’écran 2014-12-26 à 12.28.23

Biraz bekledim neler yazılıyor çiziliyor görebileyim diye. Bu dil konusunda bir iki kelâm da ben etmek isterim. Ama başlamadan evvel bir kaç ön veriyi kayda düşüp bir kenara koymak şart.

 • Aklımızda tutalım

 

 1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasal davranış kodlarını uzaktan da olsa takip edenler artık gayet iyi anladılar. Sayın Erdoğan’ın gündem sıkıştıkça sarıldığı üç adet can simidi var ve üçü de gayet etkili : “ecdadımız”, “alkol”, “kadın vücudu”.
 2. Bu üç can simidi dış politika, yolsuzluk, ekonomi gibi makro konuları saklamak için birbirleriyle iç içe geçmiş bir şekilde ya da dönüşümlü olarak kullanılıyor ve hep de başarıya ulaşıyor. İspatı : bu yazı faizli valiz dolusu para ya da Türkiye’de basın özgürlüğü üzerine değil Osmanlıca üzerine. Doğum kontrolü üzerine de olabilirdi…
 3. Türkiye’nin kamuoyu önderleri o kadar kutuplaşmış bir durumda ki iktidarın iktidarının başının ağzından çıkan her kelime bir tarafça canhıraş savunulurken diğer tarafça nefretle reddediliyor.
 4. Halbuki (bu kelimeyi aklınızda tutunuz lütfen) Sayın Erdoğan’ın alametifarikası, var olan bir entellektüel tartışmayı alıp, dönüştürüp, zıt amaçlar için yürürlüğe sokması. Yani aslında her gündem değiştirme operasyonunda söylediklerinin bir kısmı doğru. Vardığı sonuçlar (ya da danışmanlarının vardıkları sonuçlar) tamamen yanlış olsa da. İşte bu yüzden Reisin gözüne girmek için canhıraş savunanlar da, Erdoğan diyorsa mutlaka yanlıştır diyenler de kendi tezlerini savunmak için rahatlıkla argüman bulabiliyorlar. Bütün körler fili tuttukları yerden tarif ediyor. Elbette bu satırların yazarı dahil.

Bu önermeleri aklımızın bir yerinde tutup Dil konusuna girebiliriz.

karika 1

 • Dil bir iletişim aracı değildir.

 

 1. Evden çıktınız, kapıyı çektiniz, tek başınızasınız, yani bir düşünceyi “iletecek” kimse yok etrafınızda. Ve kapıyı çektiğiniz anda anahtarları içerde unuttuğunuzu fark ettiniz. Ağzınızdan dökülen kelimeler hangileri ? Ya da ayak küçük parmağınızı sehpanın ayağına çarptığınızda ne diyorsunuz kendi kendinize ? Ya da sevişirken, ağlarken, hayıflanırken nece konuşuyorsunuz ? « Lisanımın sınırları Dünyamın sınırlarıdır” diyor Ludwig Wittgenstein (Tractacus, 1921). Dil bir iletişim aracı değildir, düşüncenin ta kendisidir. Kullandığınız dil ne kadar zengin ve çeşitli ise dünyanız da o kadar geniş, kullandığınız diller ne kadar çok ise dünyalarınız o kadar çok demektir.
 2. Dilin zenginliği elbette sadece kelime haznesiyle ölçülemez. Diller betimlemeye ihtiyaç duydukları şeyleri betimlerler. O şeyler yoksa betimlemezler. Dilbilimciler buna işaretleyen / işaretlenen (signifiant / signifié) diyorlar. Eğer işaretlenen yoksa işaretleyen de yoktur. Foucault’nun “ismi yoksa cismi yoktur” demesi gibi
 3. Fakat bazen dilin işaretlemeye ihtiyaç duymadığı şeyler (nesneler, kavramlar) ortaya çıkar. Milliyetçilik öncesinde, dil “milli dil” olamadan önce, yani aynı toplum gibi homojen ve saf olması talebi yokken bütün diller hiçbir komplekse kapılmadan başka dillerden işaretleyen ithal eder, o işaretleyenleri dönüştürür, telaffuzunu değiştirir, ekler yapıştırır ve benimserler. Bu doğal bir süreçtir ve her zaman dili (dolayısıyla dili kullananın dünyasını) zenginleştirir. Elbette bu Türkçe için de geçerlidir.
 4. Milliyetçilikle beraber dile yeni bir görev yüklenir. Bu görev inşa edilen ulusa elbise dikmek olarak betimlenebilir ve böylece dil araçsallaşır. Bir şey yaratmak için yaratılan bir alete dönüşür. İsmi değişir (Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca…’nın aynı dilin değişik ulusal isimlerinde olduğu gibi), “ötekinin” işaretleyenleri mümkün olduğunca “temizlenir” (Türkçede olduğu gibi, bize fazla yakın ötekinin dili reddedilir, yasaklanır hatta yok edilir). Buna glottocide diyebiliriz. Hatta bazen ölü dil canlandırılır (İbranice örneğinde olduğu gibi). Dil artık hem kılıçtır hem de kalkan.

Artık Osmanlıca, Türkçe tartışmasının kalbine girmeye hazırız.

karika 2

 • Osmanlıca, Türkçe, Osmanlı Türkçesi, “Eski Türkçe”, vs.
 1. Osmanlı imparatorluğu tebaasının “Osmanlıca” konuştuğunu düşünmek prezantist bir tarih yazımının (historiographie) Osmanlı imparatorluğu tarihini ihtiyaca göre Türkleştirerek ya da İslamlaştırarak rehabilite etmeye çalışması sonucunda ortaya çıkan bir yanılsama. Osmanlı İmparatorluğu’nun tebaası başta Helence, Ermenice, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice, Sırpça, Bulgarca, Gürcüce, Ladino (Eski İspanyolca) olmak üzere onlarca dil kullanıyordu.
 2. Dil ile o dilin yazımı için kullanılan işaretler silsilesini karıştırmamak gerek. Gene Osmanlı imparatorluğu içinde dönemsel ve bölgesel olarak Arap alfabesi, Fars alfabesi, Helen alfabesi, Ermeni alfabesi gibi alfabeler kullanılmakla kalmamış, değişik dilleri de yazıya dökmüşlerdir. Örneğin Helen alfabesiyle yazılan Türkçe metinler, Ermeni alfabesiyle yazılan Helence metinler (burada Yunanca / Rumca isimlerini kullanmak sorunludur), Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe metinler, Latin alfabesiyle yazılmış Ermenice, Fars alfabesiyle yazılmış Kürtçe metinler, Arap alfabesiyle yazılmış Kürtçe metinler vardır.
 3. Osmanlıcanın özellikle Farsça ve Arapçadan alıntılanmış kelime ve kalıplarla zenginleştirilmiş, içinde Helence ve Ermenice hatta Ladino kavramlar bulunduran, Arap alfabesiyle not edilen bir Türkçe olduğu bilinmekte. Her dil gibi Osmanlıca da dinamik ve 16. yüzyılda kullanılan Osmanlıca ile 19. Yüzyılda kullanılan Osmanlıca farklılıklar gösteriyor. Diğer bir deyişle Osmanlıca grameri, sentaksı, kelime haznesi başlı başına ayrı bir dil değil senkretik bir dil. Ancak son tahlilde hem saray dili olarak, hem yazılı dil olarak, hem de elitlerin dili olarak var olan bir dildir. Osmanlıca vardır!
 4. Cumhuriyet kurulduğunda dil tartışmaları çoktan başlamıştı (Osmanlıcayı Latin harfleriyle yazmak, Osmanlıcayı “sadeleştirmek”, Türkçeyi rehabilite etmek dahil). Diğer bir deyişle ne Kemalistlerin öne sürdüğü “beyaz sayfa” teorisi tam anlamıyla gerçeği yansıtır ne de İslamcıların “bir sabah uyandık ki…” teorisi. İkisi de prezantist ve demagojiktir.
 5. Ancak Cumhuriyet’le birlikte “inşa edilmekte olan ulusa dil biçme” hareketine hız verildiği de doğrudur. Bunu bir paket olarak görebiliriz : Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924), Latin Harflerine geçme meselesi (1928), Türk Dil Kurumu (1932) ve bu kurumla başlayan “Türkçe’nin sadeleştirilmesi” hareketi., Soyadı Kanunu (1934), Yer isimlerinin Türkçeleştirilmesinin ilk safhası (1934) Güneş dili Teorisi (1935-…).

karika 3

 • Osmanlıcaya dönüş?
 1. Günümüz tartışmasının iç içe geçmiş iki boyutu var: dil ve din. Elbette Latin harflerinin adaptasyonu ile Arap harfleri yeni burjuvazide İslam’la özdeşleştirildi. Kuruluşta temel amaç Arapça harflerle İslam arasında ilişki kurarak Türkiye toplumunu zorla sekülerleştirmek,. Günümüz “Osmanlıcaya dönüş” zorlamasında temel amaç gene Arap harfleriyle İslam arasında ilişki kurup zorla müslümanlaştırmak. Diğer bir deyişle aslında tartışma “Osmanlıca” konusunda değil Alfabe konusunda. Arap alfabesi doğulu olmak olmamak, Müslüman olmak olmamak gibi dikotomik (ve dolayısıyla Manikeist) konularla ilgili bir sorunsal. İktidarın “Osmanlıca’ya dönüş” dayatması aslında Arap alfabesine dönüş meselesiyle sınırlı. “Osmanlıca” işin meşrulaştırma bahanesi.
 2. Dil konusunda Osmanlıcanın (Eski Türkçenin… bu dilin bütün isimleri sorunludur) “sadeleştirilmesi” konusunda da aslında ana sorunsal din olmuştur. Arapça ve Farsça kelimeler avlanırken, hâlâ da kullanılan Helence (denizle ilgili kelimelerin hemen hemen hepsi), Ermenice (örneğin madencilikle, kuyumculukla ilgili kelimeler), Fransızca kelimelere dokunulmamıştır. Yani asıl problem Türkçenin Türkçeleştirilmesi değil Türkçenin Arapçadan (ve Farsçadan) uzaklaştırılmasıdır.
 3. Bu désarabisation kısmen başarılı olmuştur ama sadece kısmen. Doğulu görünürlüğü pekiştiren bu kelimelerin yerine yeni kelimelerin kullanımında üç yol izlenir. Hep var olagelmiş olan Anadolu popüler Türkçesinden kelime devşirme, Orta Asya Türkçelerinden (Tarihi ya da değil) kelime bulma, ve en sonda da hâlâ da devam eden kelime icat etme (özçekim…) yöntemleri.
 4. Bu kısmen başarılı olmuştur zira dil canlı bir varlıktır. Vücut organ naklini bazen kabul eder bazen reddeder. Kimi zaman bulunan kelime “tutar” (tayyare – uçak), kimi zaman iki hatta üç kelime varlıklarını sürdürür (kelime-sözcük) kimi zaman ise yeni kelime o kadar yapaydır ki hiçbir zaman dile girmez. Örnekleri çok, kimi uyduruk örneklerin de uyduruk olduğunu unutmayalım.
 5. Dolayısıyla Osmanlıca dersinin mecburi olmasının amacının “Osmanlıca” ile bir ilgisi yoktur, Arap Alfabesini öğretmekle ilgisi vardır. Ki bu dinsel içeriğinden soyutlandığında son derece önemli ve müspet bir gelişmedir. Zira Arap alfabesini öğretmek Arapça öğrenmeye vesile olabilir (Osmanlıca Arapça değildir) ve Arapça, Latince, Helence ve Farsça ile beraber bölgemizin en önemli medeniyet dillerinden biridir. Arapça öğrenmek iyi bir şeydir. Ancak günümüz konjonktüründe hem karşıtları hem de yandaşları açısından Arapça ile İslam arasında birebir bir ilişki kurulmakta. Arapça başlı başına bir dil olarak değil İslamlaştırmanın bir aracı olarak görülmekte.
 6. Her dilde felsefe yapılır. İstisnasız her dilde. Günümüz Türkiye Türkçesi ile de felsefe yapılır, “Osmanlıca” ile de. Arapça da bir felsefe dilidir, Fransızca da. Diller özgür bırakıldıklarında ihtiyaçları olan kavram ve kalıpları derhal bulurlar ve dönüştürürler. Artık ihtiyaçları olmayan kavram ve kalıpları da yavaş yavaş söküp atarlar. Buna Dilsel Darwinizm diyebiliriz. Dillerin fakirleştiği dönemler jakoben dil politikalarının zorlayıcı olduğu dönemlerdir. Dün olduğu gibi ve sarkacın diğer tarafa savrulması ile, bugün olduğu gibi.

 karika 4

Sonuç olarak Osmanlıcanın öğrenimi, Osmanlıcanın öğrenimi olsaydı bu kesinlikle savunulacak bir şey olurdu. Ama değil. İdeal bir dünyada Arapça, Farsça, Latince ve Helencenin okullarda öğretilmesine taraftar olmamak imkansız. (Bunu yanında elbette bütün bölgesel dillerin ve bütün azınlık dillerinin öğretilmesi bu dillerde eğitim verilmesi gibi). Dil kendi başına korkulacak bir şey değildir ama burada söz konusu olan dil değil din (din eğitimi konusundaki düşüncelerim şurada: Din kültürü ve Ahlak bilgisi dersleri üzerine).

Halbuki dil canlı bir varlık olarak her dilden etkilenir, halbuki dil devamlı devinim halindedir. Halbuki dil keser, biçer, birleştirir, yaratır. Aynen günümüz Türkçesindeki en sevdiğim kelime “Halbuki”de olduğu gibi. Bu tek kelimede “Hal” Arapça, “Bu” Türkçe, “Ki” Farsçadır….

Bu metni, son cümlesine kadar okuma sabrını gösterenler için not : yukarıdaki metinden Arapça, Farsça, Helence, Latince, Fransızca kelimeleri çıkararak tekrar okumayı deneyiniz, çok eğleneceksiniz…

Publicités
 
9 Commentaires

Publié par le décembre 26, 2014 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , ,

9 réponses à “Türkçe-Osmanlıca tartışması üzerine bir kaç cümle !

 1. Enver Yılmaz

  décembre 28, 2014 at 11:38

  Çok güzel olmuş. Beynine sağlık.

   
 2. akgonul

  décembre 28, 2014 at 11:59

  çok tesekkür ederim

   
 3. MaviPelit

  décembre 28, 2014 at 8:27

  Yalın ama bir o kadar da zengin içerikli yazınız cidden zihin açan bir nitelikte. Ellerinize sağlık.
  Yazınızı başka bir platformda görüp şu adreste kullanmıştım.Uygun değilse derhal kaldırabilirim. Saygılarımla

  http://koseyazi.wordpress.com/2014/12/26/samim-akgonul-turkce-osmanlica-tartismasi-uzerine-bir-kac-cumle/

   
 4. akgonul

  décembre 28, 2014 at 8:44

  çok tesekkür ederim. Buradaki yazilarin hepsi kamuya açik 🙂 heryerde kullanilabilir

   
 5. Metin Acar

  décembre 29, 2014 at 4:12

  Saygıdeğer hocam,

  « Osmanlıca » konusu gündeme geldiğinden bu yana okuduğum (Kimini -direnmek istediğim halde- okumak zorunda kalıverdiğim); asla hiçbir bilgiye dayanmayan, gerçekten « fikir » olarak nitenebilecek hiçbir içerik barındırmayan onlarca yazıdan sonra yazınız bende, gerçek anlamıyla; « Çölde bir vaha » etkisi yarattı.

  « Sosyal medya » olarak nitelenen ortamlarda, genel olarak olumlu yada (Bu sözcüğü özellikle bitişik yazıyorum!) olumsuz hiçbir yorumda bulunmayan, çok katı olmamakla birlikte, bunu neredeyse « ilke » şeklinde benimsemiş birisi olmama karşın; yazmayı dileyişim bu nedenle. (Bu arada « dil » konusundaki bir yazıya yaptığım yorumun « Laisser un commantaire » başlığı altında yer alıyor oluşundaki « ironi »yi, gerçekten « tebessüme değer » buluyorum.)

  Gerek genel olarak; etkileşim ve gelişimleriyle diller, gerek Osmanlıca / Türkçe’nin hem yapısı hem arındırılma, biçimlendirilme süreci, gerekse bu yeni yaklaşımın olası yararları konularında tüm yazdıklarınıza yürekten katılıyor olmakla birlikte, izninizle; « Osmanlıca’ya Dönüş » başlığının ilk maddesi içinde yer alan; « Günümüz ‘Osmanlıca’ya dönüş’ zorlamasında temel amaç gene Arap harfleriyle İslam arasında ilişki kurup zorla müslümanlaştırmak. » yargısına katılamadığımı, üstelik; bu yargının gerçekte -yazıdaki diğer yargılardan farklı biçimde- bilgi temelli olmayışı nedeniyle bir « yargı » değil, tümüyle kişisel bir « tahmin » sayılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sözünü ettiğimiz « tahmin », kanımca; « Kimlerin -zorla- müslümanlaştırılacağı / ‘müslümanlaştırma’nın ve ‘zorlama’nın ne demek olduğu » gibi konularda oldukça yetersiz kalmanın ötesinde, dünya üzerinde (Üstelik bize çok yakın coğrafyada da!) Arap alfabesi kullanan, Arapça konuşan buna karşın müslüman olmayan -nüfuslarını da ihmal edemeyeceğimiz- toplulukların varlığı nedeniyle de tutarsız.

  Temel konunun « Osmanlıca / Türkçe » olduğunu, « Arapça ile -ve zorla- müslümanlaştırma »nın belki, tümüyle başka bir tartışmanın konusu olması gerektiğini hatırlayarak ve -naçizane- çok beğendiğimi tekrarlayacağım « Osmanlıca / Türkçe » yazınızın -nezahet ve bilgi düzeyi açısından- bu konuda, bundan sonra yapılacak tartışmalara örnek olması umut ve dileğiyle bitireyim.

  Saygılarımla efendim.

   
 6. akgonul

  décembre 29, 2014 at 10:27

  Metin bey yorumunuza (commentaire 🙂 çok tesekkür ederim. Yaziyi begenmenize çok sevindim. Alfabe / Arapça konusunda haklisiniz bu bir -tahmin demeyelim de- his, önsezi. Ancak iktidarin Osmanlica dayatmasinin Osmanlica’yi dil olarak algilamasiyla ilgili oldugunu gerçekten düsünmüyorum. Türkiye’de her sey görünürlük uzerinden yürümüstür. Frenklerin être / paraître meselesi. Burada da asil meselenin « görünürlük » oldugunu düsünüyorum. Nasil latin harflerine geçis batili gôrünürlük içinse arap harflerine « dönüs » müslüman görünmek için gibi geliyor bana. Zaman bize gôsterecek.

  Yorumunuz için tekrar tesekkür ederim (bu blogu Fransizca baslatmistim, o yüzden çesitli komutlar Fransizca)

  Samim

   
 7. Şahin Ackmann

  décembre 29, 2014 at 11:22

  Elinize ,emeğinize sağlık. Yine çok güzel bir yazı olmuş .

   

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

 
%d blogueurs aiment cette page :